Category: BỆNH NỨT THÂN XÌ MỦ

BỆNH NỨT THÂN XÌ MỦ TRÊN CÂY SẦU RIÊNG

1. TÁC NHÂN GÂY BỆNH VÀ ĐIỀU KIỆN PHÁT SINH PHÁT TRIỂN Bệnh nứt thân xì mủ trên cây sầu riêng nguyên nhân chính là do nấm Phytophthora sp gây ra, nấm tồn tại trong đất, gây hại trên tất cả các giai đoạn của cây và hầu hết các cây trồng. Bệnh do nấm Phytophthora sp gây ra
X