PHÂN THUỐC SẦU RIÊNG

 • ANVIL 5SC – THUỐC ĐẶC TRỊ BỆNH THỐI HẠCH TRÊN CÂY TRỒNG

 • CURZATE M8 72WP – THUỐC TRỪ NẤM BỆNH PHẤN TRẮNG TRÊN HOA HỒNG

 • CURZATE M8 72WP – THUỐC TRỪ NẤM BỆNH PHẤN TRẮNG HẠI XOÀI

 • CURZATE M8 72WP – THUỐC TRỪ NẤM BỆNH PHẤN TRẮNG HẠI BẦU BÍ

 • CURZATE M8 72WP – THUỐC TRỪ NẤM BỆNH PHẤN TRẮNG HẠI NHO

 • CURZATE M8 72WP – THUỐC TRỪ NẤM BỆNH PHẤN TRẮNG TRÊN TÁO

 • CURZATE M8 72WP – THUỐC TRỪ NẤM BỆNH PHẤN TRẮNG HẠI DÂU TÂY

 • CURZATE M8 72WP – THUỐC TRỪ NẤM BỆNH PHẤN TRẮNG HẠI NHÃN

 • CURZATE M8 72WP – THUỐC TRỪ NẤM BỆNH PHẤN TRẮNG TRÊN CÀ PHÊ

 • CURZATE M8 72WP – THUỐC TRỪ NẤM BỆNH PHẤN TRẮNG TRÊN CÂY ĐIỀU

 • CURZATE M8 72WP – THUỐC TRỪ NẤM BỆNH PHẤN TRẮNG TRÊN CÂY MĂNG CỤT

 • VICTORY 585EC – THUỐC TRỊ BỌ DƯA TRÊN CÂY HỌ BẦU BÍ