PHÂN THUỐC SẦU RIÊNG

 • VICTORY 585EC – THUỐC TRỊ BỌ TRĨ GÂY HẠI TRÊN CÂY TRỒNG

 • VICTORY 585EC – THUỐC TRỊ BỌ RẦY, RỆP GÂY HẠI TRÊN CÂY TRỒNG

 • VICTORY 585EC – THUỐC ĐẶC TRỊ SÂU ĐẤT TRÊN RAU MÀU

 • VICTORY 585EC – THUỐC ĐẶC TRỊ SÂU CUỐN LÁ TRÊN CÂY TRỒNG

 • VICTORY 585EC – THUỐC ĐẶC TRỊ SÂU ĐỤC QUẢ, DÒI ĐỤC LÁ TRÊN CÂY TRỒNG

 • Melody® Duo 66,75WP – THUỐC ĐẶC TRỊ BỆNH THÁN THƯ DO NẤM GÂY RA TRÊN CÂY TRỒNG

 • Melody® Duo 66,75WP – THUỐC ĐẶC TRỊ BỆNH CLUBROOT TRÊN CÂY HỌ CẢI

 • Melody® Duo 66,75WP – THUỐC ĐẶC TRỊ BỆNH HÉO ÚA DO NẤM GÂY RA TRÊN CÂY TRỒNG

 • Melody® Duo 66,75WP – THUỐC ĐẶC TRỊ BỆNH RỈ SÉT TRÊN CÂY TRỒNG

 • Melody® Duo 66,75WP – THUỐC ĐẶC TRỊ BỆNH BẠC LÁ DO NẤM GÂY RA TRÊN CÂY TRỒNG

 • Melody® Duo 66,75WP – THUỐC ĐẶC TRỊ BỆNH PHẤN TRẮNG TRÊN CÂY TRỒNG

 • Melody® Duo 66,75WP – THUỐC ĐẶC TRỊ BỆNH SƯƠNG MAI TRÊN CÂY TRỒNG